Na rubu znanosti – Kimatika

na rubu znanosti david icke

Je li vidljivi svijet primarna razina postojanja ili on tek odgovara na ritmove nevidljivog svijeta valova i vibracija? Takvo metafizičko pitanje dobilo je svoju demonstracijsku potvrdu u disciplini zvanoj kimatika. Njezin idejni tvorac, švicarski doktor Hans Jenny, proučavao je utjecaj zvučnih valova na stvaranje oblika pomoću izlaganja praha različitim frekvencijama. Riječ ‘kimatika’ skovao je na temelju grčke riječ kyma koja znači ‘val’. Ljepota i dinamika oblika koji su počeli plesati na rezonantnim pločama do danas je mnoge inspirirala da krenu tim putem i otvore vrata u nevidljivi svijet rezonancija i vibracija, koji ipak stvara sasvim vidljive učinke na tvar. Kimatika se tako našla između fizike, matematike, estetike i fiozofije.