HRVATSKA Zbog epidemije koronavirusa dopunama zakona dopušta se obrada podataka o lokaciji korisnika

lokacija lociranje mobitel
 

Koronavirus je definitivno način na koji klika namjerava nametnuti masovni nadzor i praćenje građana

Jučer smo objavili kako je Izraelska vlada odobrila hitne mjere koje će omogućiti sigurnosnoj agenciji te zemlje da u naredna dva tjedna pristupa podacima mobilnih telefona građana kako bi pratila kretanje zaraženih koronavirusom. Već danas, ista stvar se dogodila kod nas.

Naime, prema prijedlogu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Zakon o elektroničkim komunikacijama se dopunjuje odredbom koja iznimno dopušta obradu podataka o lokaciji bez prometnih podataka.

“Cilj je zaštita nacionalne ili javne sigurnosti, i to samo u slučajevima kada je Vlada proglasila prirodnu nepogodu ili katastrofu, ili kada je ministar zdravstva proglasio epidemiju zaraznih bolesti ili opasnost od epidemije u skladu s posebnim propisima, pri čemu se zdravlje i životi građana bez obrade tih podataka ne bi mogli učinkovito zaštititi”, rekao je ministar Butković.

Objasnio je kako je u takvim izvanrednim situacijama (epidemije, zaraze, nepogode i sl) ministar zdravstva ovlašten uputiti zahtjev operatorima elektroničkih komunikacija, koji su obvezni osigurati podatke o lokaciji bez prometnih podataka.

Prema dosadašnjem Zakonu o elektroničkim komunikacijama, podaci o lokaciji bez prometnih podataka, koji se odnose na pretplatnike ili korisnike javnih komunikacijskih mreža ili javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga, mogu se obrađivati samo u slučaju kada su učinjeni neimenovanima, ili na temelju prethodne privole pretplatnika ili korisnika usluga, na način i u razdoblju potrebnom za pružanje usluge s posebnom tarifom.

Time nisu bile obuhvaćene situacije obrade podataka koji označavaju zemljopisni položaj terminalne opreme (mobitela, laptopa, servera ili sl) korisnika javno dostupne elektroničke komunikacijske usluge (što se zovu “podaci o lokaciji”) bez prometnih podataka kada ta obrada podataka može pomoći u brzoj i učinkovitoj zaštiti zdravlja i života građana.

Stoga se sada zbog epidemije koronavirusa dopunama zakona iznimno dopušta obrada podataka o lokaciji bez prometnih podataka u cilju zaštite nacionalne i/ili javne sigurnosti.

Na rasplet događaja u ovom smjeru upozoravali smo u više navrata. Cilj je masovni globalni nadzor, poput onog u komunističkoj Kini o čemu možete pročitati više u nastavku.
 

OPĆA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA – Članak 19.
Svatko ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja; to pravo uključuje slobodu zadržavanja mišljenja bez uplitanja i slobodu traženja, primanja i širenja informacija i ideja putem bilo kojeg medija i bez obzira na granice.